ரப்பர் ரோலர் செயலாக்க உபகரணங்களுக்கான சிறப்பு நுகர்பொருட்கள்